Holistische praktijk Mana

-Creëer je eigen leven-

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle intakes, sessies en workshops van Holistische Praktijk Mana en geldig vanaf 1 mei 2018

Holistische Praktijk Mana is opgericht door L.G. Alders, gevestigd aan Krijtenbergstraat 15, 8043RW te Zwolle. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70604797 


Algemeen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Holistische Praktijk Mana opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
 2. Opdrachtnemer: Holistische Praktijk Mana
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon (client) die gebruik maakt van de diensten van Holistische Praktijk Mana, zoals holistische therapie of een workshop/ cursus.
 4. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.
 5. Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen. 
 6. Sessie: een behandeling bestaande uit (een combinatie van) coaching en/ of energetische therapie.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Holistische Praktijk Mana en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor elke overeenkomst waarbij Holistische Praktijk Mana derden inhuurt. 
 3. Eventuele inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing behalve als Holistische Praktijk Mana hier uitdrukkelijk mee in heeft gestemd. 
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, zijn de overige voorwaarden gewoon van toepassing. Opdrachtgever en Holistische Praktijk Mana zullen voor de betreffende bepalingen in overleg nieuwe afspraken maken. 
 5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele verlenging, aanvullende of vervolgopdrachten van opdrachtgever bij Holistische Praktijk Mana.

3. Offertes en prijzen

 1. Alle offertes en prijsopgaven van Holistische Praktijk Mana zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen (tenzij anders aangegeven). Holistische Praktijk Mana is alleen gebonden aan een offerte als opdrachtgever de offerte binnen gestelde termijn en zonder voorbehoud of wijzingen aanvaardt. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld aan Holistische Praktijk Mana.
 3.  Een overeenkomst komt tot stand als de opdrachtgever de offerte aanvaardt zonder voorbehoud en zonder wijzigingen.
 4. Aanvaarding gebeurt door ondertekening van de offerte of door het accepteren van de offerte via een bevestiging per e-mail.

In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

4. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting

 1.  Iedere overeenkomst leidt voor Holistische Praktijk Mana tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting aangezien het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Holistische Prakijk Mana is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Holistische Praktijk Mana wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn vertrekt behoudt Holistische Praktijk Mana zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gaan. 
 4. Holistische Praktijk Mana is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 
 5.  Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Holistische Praktijk Mana een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Holistische Praktijk Mana op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Holistische Praktijk Mana de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. 

5. Annulering

 1. Een individuele behandeling, sessie of intake, kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. afgezegd. Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is Holistische Praktijk Mana gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. 
 2. Afzeggen van een workshop kan kosteloos tot 7 dagen voor aanvang aan de workshop. Bij afzegging tot 48 uur voor aanvang, wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht. Binnen 48 uur zal 100% in rekening worden gebracht. 
 3. Het vervangen van een deelnemer in een workshop kan altijd kosteloos.
 4. Holistische Praktijk Mana behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. 
 5. Indien de opdrachtgever na aanvang van een intake, sessie of workshop de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Holistische Praktijk Mana, anders rechtvaardigen. 

6. Betaling

 1. In de overeenkomst worden de van toepassing zijnde tarieven genoemd. Alle diensten die uitgevoerd worden dienen contant afgerekend te worden of mogen worden overgemaakt op bankrekening NL21RABO0326336583 t.n.v. Holistische Praktijk Mana o.v.v. factuurnummer.
 2. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
 3. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. 
 4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente. 
 5. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Als van Holistische Praktijk Mana meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen. 

 7. Aansprakelijkheid

 1. Holistische Praktijk Mana is alleen aansprakelijk tegenover opdrachtgever of deelnemers indien er sprake is van een ernstige tekortkoming. Dit is het geval als Holistische Praktijk Mana niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de overeenkomst. 
 2. Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt Holistische Praktijk Mana de deelnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Holistische Praktijk Mana is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met Holistische Praktijk Mana heeft genomen. De opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel voorafgaand aan, gedurende de periode van sessies als de periode daarna. 
 3. Holistische Praktijk Mana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 
 4. Holistische Praktijk Mana is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. 
 5. Holistische Praktijk Mana is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld. Ook niet als deze is veroorzaakt door ernstige tekortkomingen van deze derden. In geval van schade is opdrachtgever / deelnemer verplicht verplicht om eventueel ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en de schade op hen te verhalen. 
 6. Als Holistische Praktijk Mana is uitgegaan van door opdrachtgever/ deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan in Holistische Praktijk Mana helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.
 7. Holistische Praktijk Mana zal deelnemers geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Holistische Praktijk Mana is daarom ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat deelnemers oplopen. 
 8. Holistische Praktijk Mana kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wat deelnemers na een intake/ sessie/ behandeling/ workshop met de opgedane kennis en ervaring doen. 
 9. De opdrachtgever/ deelnemer vrijwaart Holistische Praktijk Mana tegen alle afspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever/ deelnemer en Holistische Praktijk Mana samenhangen, tenzij het aanspraken betreft ten gevolgen van ernstige tekortkomingen van Holistische Praktijk Mana. 
 10. Holistische Praktijk Mana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een intake/ behandeling/ sessie/ workshop. 
 11. Indien een ontstane schade niet binnen een half jaar door opdrachtgever / deelnemer aan Holistische Praktijk Mana wordt gemeld, kan hierop geen aanspraak meer worden gedaan voor schadevergoeding.

8. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Holistische Praktijk Mana kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden. 

9. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Holistische Praktijk Mana zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

10. Privacyverklaring 

 1. Holistische Praktijk Mana bewaart de (persoons)gegevens die van belang zijn voor het kunnen uitoefenen van haar diensten zolang als nodig is voor deze diensten. Bij een behandeltraject worden de gegevens, tenzij anders overeengekomen, bewaard tot een jaar na afronding van een traject. De reden om de gegevens gedurende deze periode te willen bewaren is vanwege het kunnen opstarten van een vervolgtraject. Gegevens, verkregen door aanmelding voor een workshop of voor de aanvraag van Mana Art, zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk verplicht. Wil je dat Holistische Praktijk Mana je persoonsgegevens langer bewaart dan kan je aangeven dat je op de mailinglijst geplaatst wilt worden.
 2. Je hebt het recht om de door Holistische Praktijk Mana vastgelegde (persoons)gegevens (binnen de bewaartermijn) in te zien, te corrigeren of aan te vullen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen of te laten wissen. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op via Laura@holistischepraktijkmana.nl.  Binnen uiterlijk een maand na jouw verzoek ontvangt je een reactie. Na de bewaartermijn zullen de door Holistische Praktijk Mana vastgelegde (persoons)gegevens worden geanonimiseerd dan wel gewist. 
 3. Holistische Praktijk Mana verwerkt jouw gegevens voor het kunnen leveren van haar diensten. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:                                                                                                                               a. Persoonsgegevens; Naam, e-mail, telefoon en adres, geslacht, bankrekeningnummer. Dit om contact met je op te kunnen nemen en/ of om bestelde producten te kunnen leveren en voor het opstellen en de afhandeling van facturen.                                                                                                                        b. Gegevens die verkregen worden tijdens een intake en die relevant zijn voor het behandelingstraject.                                                                                                                                                            c. Gegevens die tijdens een behandelingstraject verstrekt worden en die relevant zijn voor de behandeling.
 4. Holistische Praktijk Mana maakt gebruik van social media (Facebook). Gegevens die je zelf invult op social media worden door Holistische Praktijk Mana verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer. 
 5. De verkregen persoonsgegevens zal Holistische Praktijk Mana uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en niet delen met derden. 
 6. Alle informatie die tijdens intakes en behandelingen/ sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Holistische Praktijk Mana zal daarom niet de inhoud van de sessies of prestaties van de deelnemer delen met anderen, ook niet met een eventuele opdrachtgever. In overleg en met toestemming van de deelnemer kan worden besloten om derden in te lichten.
 7. Alleen in geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, deelnemer, Holistische Praktijk Mana, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt Holistische Praktijk Mana het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar voorkomen kan worden.
 8. Indien Holistische Praktijk Mana op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan deelnemer of opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Holistische Praktijk Mana eisen.
 9. Holistische Praktijk Mana maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
 10. De website van Holistische Praktijk Mana bevat koppelingen naar andere websites. Holistische Praktijk Mana is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. 
 11. Holistische Praktijk Mana zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging (waaronder het installeren van een ffirewall en door gebruik te maken van een adequate virusscanner).

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Holistische Praktijk Mana kun je contact opnemen met: info@holistischepraktijkmana.nl 

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en Holistische Praktijk Mana is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien opdrachtgever of deelnemer en Holistische Praktijk Mana een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit verschil eerst in overleg op te lossen, eventueel met het gebruik van mediation. 
 3. Indien opdrachtgever en Holistische Praktijk Mana een conflict hebben voortvloeiend uit de verrichte diensten, dienen zij binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Holistische Praktijk Mana.  De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren en in overleg te treden met de opdrachtgever. Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke instantie waar Holistische Praktijk Mana gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.